ⓘ Onderwys

                                     

ⓘ Onderwys

Onderwys omsluit die onderrig en aanleer van spesifieke vaardighede asook ander minder tasbare maar moontlik meer ingrypend die oordrag van kennis, positiewe oordeel en goed ontwikkelde wysheid. Een van die grondliggende aspekte van onderwys is die oordrag van kultuur van geslag tot geslag. Onderwys fasiliteer die verwesenliking van selfpotensiaal en verborge talente van n indiwidu. Dit is n toepassing van pedagogie, n vak wat betrekking het op die teoretiese- en toegepaste navorsing wat verband hou met leer en onderrig en staatmaak op ander dissiplines soos sielkunde, filosofie, rekenaarwetenskap, taalkunde, sosiologie en antropologie.

                                     

1. Onderwysstelsel

Onderrig vind plaas wanneer n gemeenskap, n groep of n indiwidu n kurrikulum saamstel om mense te onderrig, gewoonlik jongmense. Onderrig kan sistematies en deeglik geskied. Soms kan onderwysstelsel gebruik word om bo en behalwe kennis ook ideologiee of ideale te bevorder, wat tot die misbruik van n stelsel kan lei.

                                     

1.1. Onderwysstelsel Primêre Onderwys

Primêre of laer-onderwys bestaan uit die eerste jare van formele, gestruktureerde onderwys tydens die kinderjare. In die meeste lande is primêre onderwys verpligtend hoewel sekere lande tuisonderrig toelaat. Primêre onderwys begin normaalweg wanneer kinders tussen die ouderdom van vier tot agt jaar. Die verdeling tussen primêre en sekondêre onderwys is ietwat arbitrêr, maar vind oor die algemeen rondom die ouderdom van elf tot twaalf jaar plaas; sommige onderwysstelsels het n afsonderlike middelskool wat die oorgang vorm van primêre tot sekondêre onderwys, gewoonlik tot die ouderdom van veertien jaar.

                                     

1.2. Onderwysstelsel Sekondêre onderwys

Teenswoordig bestaan sekondêre onderwys in die meeste onderwysstelsels van die wêreld uit die tweede fase van formele onderwys wat tydens adolesensie plaasvind. Dit word gekenmerk deur die oorgang van die gewoonlik verpligtende onderwys vir minderjariges na die opsionele, selektiewe tersiêre onderwys of hoeronderwys bv. universiteite en beroepsopleidingskole vir volwassenes. Die skeiding tussen primêre en sekondêre onderwys verskil van land tot land en soms selfs binne die grense van n land, maar die skeiding vind gewoonlik plaas rondom die aanvang van die tienerjare. Die doel van sekondêre onderwys is gewoonlik daarop gemik om voldoende algemene kennis te vestig ter voorbereiding van hoeronderwys of beroepsopleiding.

                                     
 • Uitkomsgebaseerde onderwys UGO is n opvoedkundige filosofie wat sê dat onderwys gerig behoort te wees om sekere spesifieke uitkomste tot gevolg te hê
 • van Basiese Onderwys is een van die departemente van die Regering van Suid - Afrika. Hulle is verantwoordelik vir primêre en sekondêre onderwys in Suid - Afrika
 • Montessori - onderwys is n individualistiese onderrigmetode vir voorskoolse en laerskoolkinders. Dit is ontwikkel deur die Italiaanse pedagoog Maria Montessori
 • Beweging vir Christelik - Volkseie Onderwys BCVO is n onderwysinstelling in Suid - Afrika wat primêre en sekondêre onderwys graad 1 tot 12 in Afrikaans
 • Die Wet op Bantoe - onderwys No. 47 van 1953, is deur Suid - Afrika se Parlement goedgekeur en op 5 Oktober 1953 deur die goewerneur - generaal onderteken.
 • 3 - vlak stelsel van onderwys waar leerlinge in n primêre skool laerskool begin, gevolg deur hoërskool en daarna tersiêre onderwys in die vorm van akademiese
 • voorheen bekend as die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys afgekort: P.U. vir C.H.O. voordat dit met ander instellings saamgesmelt
 • Februarie 2018 is sy deur president Cyril Ramaphosa as Minister van Hoër Onderwys en Opleiding benoem. Sy word in 1994 tot die parlement verkies en in 1999
 • 19 Junie 1955 is n Suid - Afrikaanse politikus en minister van basiese onderwys Sy is vir die eerste keer in 2009 in die eerste kabinet van president
 • Oktober 2017 as Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, en weer sedert 30 Mei 2019 as Minister van Hoër Onderwys Wetenskap en Tegnologie dien. Einde
 • wat deur die biblioteke van Franse universiteite en instellings vir hoër onderwys gebruik word om die dokumente wat in hul besit is, te identifiseer, op