ⓘ Claude Lévi-Strauss

                                     

ⓘ Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss was n Franse kulturele antropoloog wie beskou word as een van die grootste denkers van die twintigste eeu. Hy het grotendeels die strukturalisme in die sosiale wetenskappe vorm gegee.

                                     

1. Lewensloop

Lévi-Strauss studeer filosofie en regte, maar het homself toegewy aan die antropologie. Die filosofie was hom te abstrak. In 1935 vertrek hy na Brasilie om filosofie te gaan doseer aan die universiteit van São Paulo. Daar bestudeer hy in sy vrye tyd die Indiaanse samelewing. Van sy reiservarings doen hy verslag in Tristes Tropiques 1955.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog bly hy in ballingskap in New York Stad. Daar ontmoet hy Roman Jakobson en maak hy kennis met die strukturalistiese taalkunde. Daarin sien hy n mootlikheid om die kwaliteit van wetenskaplikheid in die sosiale wetenskappe te verhoog. In die jare na die oorlog bou hy sy denke oor die strukturele antropologie uit in n omvangryke reeks publikasies, waarin sy belangstelling veral fokus op die struktuur van familiebande, mites en rites.

Die denke van Lévi-Strauss bevat in essensie geen of uiters moeilik toetsbare hipoteses, wat meestal wel gebaseer was op noukeurige waarnemings. Die strukturele antropologie is nader aan die spekulatiewe en interpreterende wetenskappe, soos die psigoanalise, eerder as die eksakte wetenskappe. Hoe dit ook al sy, in die werk van Lévi-Strauss word die mees uiteenlopende aspekte van die kultuur ondersoek, van Indiaanse maskers in die Amasonerivier-bekken tot die musiekdramas van Richard Wagner of die sosiobiologie en die bevolkingsgenetika.

In 1973 ontvang Lévi-Strauss in Nederland die Erasmusprys en word hy verkies tot lid van die Académie française. Hy sterf in Oktober 2009 op 100-jarige leeftyd.

                                     

2.1. Aspekte van sy denke Die kultuur en die reel

Vir Lévi-Strauss voldoen nog biologiese nog sosiale benaderings om die bloedskande verbod in samelewings te verklaar. Die bloedskande verbod kom voor in die oorgang van natuur na kultuur, volgens hom. Dit reguleer die natuur deur n nuwe orde daar te stel. Die kultuur is die geheel van al die reels van orde, en is ook dié reels wat deur die antropoloog bestudeer word. Lévi-Strauss kies die strukturele taalteorie as model. Net soos die geheel aan onbewuste reels betekenis verleen, so sal alle sprekende onderwerpe aan derglike reels onderwerp wees.

                                     

2.2. Aspekte van sy denke Die argaïese illusie

Lévi-Strauss verwerp die gedagte dat daar so iets bestaan soos n primitiewe kultuur. Elke samelewing het sy eie geskiedenis en dinamiek. Sonder om die menselike natuur te negeer, stel Lévi-Strauss dat die kultuur in sy geheel verwerf word in n samelewing. Dus kan n pasgeborene in enige kultuur grootgemaak word. Die denke van die kind is nog nie gespesialiseerd nie en moet nog gevorm word volgens die maatstawe van die samelewing waarin die kind ontwikkel. Daar is dus n ooreenkoms tussen die kind en n verteenwoordiger van n ander kultuur; beide is nie aangepas tot die sedes en gewoontes van hul eie kultuur nie. Ons sal geneig wees om die ander, na analogie met die kind, as primitief te bestempel, maar die ander sal geneig wees om met ons presies dieselfde te doen.

                                     

2.3. Aspekte van sy denke Die wilde denke

Die sogenaamde wilde denke – magie, bricolage, mites – is volgens Lévi-Strauss nie in teenstelling met die wetenskaplike denke van die moderne Westerse denke – wetenskap, tegnologie, rede nie. Die twee vorme van denke loop parallel aan mekaar en beide vertaal sintuiglike indrukke in verstandelike begrippe en gee ook betekenis aan die kulture waartoe hulle behoort. Die wetenskap lei tot die groei van kennis en vind sy neerslag in tegnologiese toepassings. Die resultate van die magie kan natuurlik nie hiermee vergelyk word nie, maar die rol van die magie binne n kultuur is nie minder werklik nie. Omdat die wilde denke soveel ouer is as die wetenskaplike rasionaliteit, sien Lévi-Strauss dit as substaat van die beskawing. Dus hoef ons nie te verbaas wees nie dat ook in ons samelewing so baie irrasionele impulse kop uitsteek nie, in die vorm van geloofsoortuigings en allerlei opmerklike gebruike. Die wilde denke is nie vir ons vreemd nie, en die strukturele analise poog om insig te verskaf in die werking daarvan, om uiteindelik lig te kan werp op die universele reels van geestelike aktiwiteite.                                     

3. Bibliografie

 • Le totémisme aujourd’hui 1962
 • L’Autre face de la lune. Écrits sur le Japon 2011
 • Mythologiques IV: L’Homme nu 1971
 • La voie des masques 1975, hersiene druk 1979
 • Histoire de lynx 1991
 • Les structures élémentaires de la parenté 1949
 • Anthropologie structurale 1958
 • Regarder, écouter, lire 1993
 • Entretiens avec Claude Lévi-Strauss Georges Charbonnier 1961
 • Saudades de São Paulo 1995
 • La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara 1948
 • Mythologiques II: Du miel aux cendres 1967
 • De près et de loin met Didier Eribon 1988
 • Paroles données 1984
 • Anthropologie face aux problèmes du monde moderne 2011
 • Anthropologie structurale II 1973
 • La pensée sauvage 1962
 • Race et histoire 1952
 • Tristes tropiques 1955
 • Saudades do Brasil 1994
 • Mythologiques I: Le cru et le cuit 1964
 • Mythologiques III: L’origine des manières de table 1968
 • La potière jalouse 1985
 • Le regard éloigné 1983
                                     
 • krygsman 1845 1937 J.H.H. de Waal, Afrikaanse taalstryder en politikus 1871 2009 Claude Lévi - Strauss Franse kulturele antropoloog 1908
 • gevind word in die werk van Georges Dumézil, Gilles - Gaston Granger, Claude Lévi - Strauss die vroeë Michel Serres. Miskien is die belangrikste kenmerk van
 • Kuhn Harry Kuitert Imre Lakatos François Laruelle Henri Lefebvre Claude Lévi - Strauss Emmanuel Levinas Jean - François Lyotard Niklas Luhmann Gabriel Marcel
 • Aanvanklik het hy n oplossing gevind in die strukturalisme van Claude Lévi - Strauss maar uiteindelik was dit net so beperkend vir hom, maar aan die
 • phrase do - it - yourself n term wat deur die Franse antropoloog Claude Lévi - Strauss gekonseptualiseer is. Die navorser of persoon wat n bricolage saamstel
 • is daar nie n biologiese band nie. Soos die Franse antropoloog Claude Lévi - Strauss dit stel: Die ma glo in die mite en behoort tot n gemeenskap wat
 • in die politiek. Verteenwoordigers was die vroeë Michel Foucault, Claude Lévi - Strauss en Althusser. Die na - oorlogse optimisme oor kommunisme, wat in Mei
 • fokus, gesien vanuit die werk van Heidegger, Russell, Karl Popper en Claude Lévi - Strauss Fenomenologies georiënteerde metafisika verskyn in die eksistensialisme
 • en vroeë 1970 s oorheers en sluit in denkers so uiteenlopend soos Claude Lévi - Strauss Roland Barthes en Jacques Lacan. Vanaf die 1970 s het poststrukturalisme
 • Vakgebied Psigoanalise Beïnvloed deur Sigmund Freud, Martin Heidegger, Claude Lévi - Strauss Karl Marx Invloed op Alain Badiou, Luce Irigaray, Julia Kristeva