ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8

Omkeerstrategie

In die lewensiklus van organisasies kom hulle dikwels voor verskeie uitdagings te staan. Een daarvan is wanneer die organisasie se bedrywighede sodanig versleg dat dit op die rand van totale ineenstorting of bankrotskap staan. Sommige instansies ...

Onderneming

n Onderneming, sakeonderneming of besigheid, is n outonome/onafhanklike ekonomiese eenheid wat goedere en dienste binne n spesifieke ekonomiese stelsel produseer en lewer. Ondernemings is die nywerheid se punt van kontak met die verbruiker. Onder ...

Ondernemingsfinansiering

Ondernemingsfinansiering of korporatiewe finansiering is die afdeling in ondernemings wat verantwoordelik is vir die voorsiening en benutting van kapitaal, beheer oor kontantvloei, kosteberekening en kostebeheer, en skakeling met finsansiele inst ...

Openbare betrekkinge as sakefunksie in ondernemings

Die openbare betrekkingefunksie van ondernemings is daarvoor verantwoordelik om n gunstige openbare beeld van die onderneming te skep. Dit bevorder die ontwikkeling van goeie betrekkinge tussen die publiek en die onderneming. Alle aktiwiteite wat ...

Opsie (Finansies)

In finansies is n opsie n afgeleide finansiele kontrak tussen twee partye om n gespesifiseerde bate op n toekomstige dag teen n prys wat vandag vasgestel word te lewer. Die koper van die opsie verkry die reg, maar nie verpligting, om die onderlig ...

Padafhanklikheid

Padafhanklikheid is n term wat verwys na meer as een konsep. Die term word gebruik in die termodinamika en het daar n baie wiskundige agtergrond. Sommige skrywers gebruik die term net om aan te dui dat "die geskiedenis saak maak" - n wye interpre ...

Piramideskema

n Piramideskema is n nie-volhoubare besigheidsmodel. Dit is die uitruil van geld wat hoofsaaklik vir ander mense wat hoer op die skema is. Daar word gewoonlik geen dienste of produkte gelewer nie, en is onwettig in verskeie lande. Piramideskemas ...

Potjomkindorp

’n Potjomkindorp of Potemkindorp in politiek en ekonomie is enige konstruksie waarvan die enigste doel is om ’n uiterlike fasade voor te hou vir ’n land wat swaarkry met die doel om die bewoners te laat glo dit gaan eintlik beter met die land. Di ...

Pryselastisiteit

Die pryselastisiteit van die vraag is ’n manier in ekonomie om die prysgevoeligheid, of elastisiteit, van die vraag na ’n produk of diens te meet as net die prys verander en niks anders nie. Dit is meer presies die persentasie van die verandering ...

Regstreekse buitelandse belegging

Die term regstreekse buitelandse belegging verwys na die netto-toevloei van buitelandse beleggingskapitaal om aandele van n maatskappy te koop wat in n ander nasionale ekonomie sake doen as dié van die belegger. Regstreekse buitelandse beleggings ...

Resessie

n Resessie verwys na die konjunktuurfase waartydens ekonomiese stagnasie of selfs afswaai voorkom. Daar word allerwee aanvaar dat indien n ekonomie vir twee opeenvolgende kwartale geen groei toon nie dat n resessie besig is om plaas te vind. Rese ...

Ruimte-ekonomie

Die kommersiele gebruik van ruimte is die verskaffing van goedere of dienste van kommersiele waarde deur gebruik te maak van toerusting wat buite die Aarde se atmosfeer, in n wentelbaan om die Aarde of in die buitenste ruimte gestuur word. Voorbe ...

Ruimtetoerisme

Ruimtetoerisme is toerisme "in die ruimte", of "buite die aarde se atmosfeer", hoewel dit eintlik geen duidelike algemeen aanvaarde grense het nie. Daar is verskillende soorte ruimtetoerisme, waaronder wentel-, suborbitale en maan ruimtetoerisme. ...

Sakefunksies

Daar is agt sakefunksies wat met die studie wat bedryfsekonomie verband hou, naamlik die menslike hulpbronnefunksie, die algemene bestuursfunksie, die administrasie- en inligtingsfunksie, die aankoopfunksie, die produksiefunksie- en bedryfsfunksi ...

Sakeplan

n Sakeplan of ondernemingsplan is die bloudruk van n onderneming en dit funskioneer soos n "padkaart" om die eienaar te wys waarheen die onderneming gaan. n Sakeplan bring ál die belangrike inligting oor die onderneming bymekaar. Die inligting wo ...

Samespanning

Samespanning verwys na die ooreenkomste, reelings of verstandhoudings tussen oligopoliste om mededinging te beperk en hoe vlakke van winsgewendheid op die lang termyn te handhaaf. Verkopers kan byvoorbeeld ooreenkom om dieselfde prys vir sekere p ...

Sekondêre sektor van die ekonomie

Die industriele sektor of sekondêre sektor is die ekonomiese sektor waar produkte vervaardig word uit natuurlike hulpbronne wat deur die primêre sektor ontgin is, met ondernemings wat die grondstowwe van die primêre sektor verwerk. Die produkte w ...

Sosiale markekonomie

Sosiale markekonomie is n maatskaplike en ekonomiese ideaal waardeur vrye ondernemingsgees in n mededingende markekonomie met maatskaplike vooruitgang verbind word. Hierdie vooruitgang word juis deur ekonomiese sterkte bewerkstellig. Die term is ...

Strategiese bestuur

Strategiese bestuur is n onderdeel van die bedryfsekonomie wat homself op die ontwikkeling, beplanning en bereiking van inhoudelike doelwitte en posisionering van organisasies toespits. Strategiese bestuur het gewoonlik n tydsbestek van tussen tw ...

Syroete

Die Syroete was ’n netwerk karavaanroetes deur Sentraal-Asie, waarlangs eeue lank handel gedryf is tussen die Midde-Ooste en die gebiede om die Middellandse See aan die een kant en China en Oos-Asie aan die ander kant. Dit was van die klassieke o ...

Termynkontrak

In finansies is n termynkontrak n kontrak tussen twee partye om n gespesifiseerde bate op n toekomstige dag teen n prys wat vandag vasgestel word te lewer. Die party wat in terme van die termynkontrak onderneem om die onderliggende bate te koop i ...

Toetredeversperring

’n Toetredeversperring is in teoriee van mededinging en ekonomie ’n koste wat deur ’n nuwe toetreder tot ’n mark aangegaan moet word wat nie vir huidige mededingers nodig was om aan te gaan nie. Dit kan ook dui op faktore wat dit moeilik maak om ...

Topbestuur

Topbestuur is die hoogste bestuursvlak in ondernemings, bestaande uit direkteure, hoofbestuurders, uitvoerende hoofde, lede, vennote of net n eienaar. Hierdie topbestuur word aangestel volgens hul vermoe as leiers, bestuurders en beplanners van n ...

Vaardigheidsontwikkeling

Vaardigheidsontwikkeling is n benadering wat daarop mik om n raamwerk te voorsien om werkplek- en sektorale strategiee te ontwikkel en te implementeer ten einde die vaardighede van werkers te verbeter. Deel van die strategie is n heffing vir die ...

Vennootskap

n Vennootskap is n ooreenkoms tussen minstens twee en hoogstens twintig persone om tot almal se voordeel hul kapitaal, arbeid en bevoegdheid in n onderneming saam te voeg en die wins of verlies in n ooreengekome verhouding tussen hulle te verdeel ...

Veranderingsbestuur

Die term veranderingsbestuur verwys na alle take, maatreels en aktiwiteite in verband met omvattende en verreikende veranderings in n organisasie wat deur middel van nuwe strategiee, strukture, stelsels, prosesse of gedragskodes bewerkstellig word.

Verbruiker

n Verbruiker is n persoon wat die produkte en dienste koop wat deur sakeondernemings aangebied word. Verbruikers is n baie belangrike deel van die markomgewing. Ondernemings kan slegs sake doen wanneer daar verbruikers is wat die produk of diens ...

Verbruikerisme

Navolging is n wesenlike komponent van 21ste eeuse verbruikerisme. Verbruikers toon oor die algemeen n neiging om persone wat n hoer posisie op die sosiale leer beklee, na te volg. Die behoeftiges wil die welgesteldes naboots, en die welgesteldes ...

Verbruikersamelewing

n Verbruikersamelewing is n samelewing waar vrye tyd hoofsaaklik gebruik word om goedere of dienste aan te skaf, daaroor na te dink en gekoopte goedere te vertoon. Hierdie goedere bevredig nie basiese behoeftes nie, maar bied aansien of word besk ...

Versekering

Versekering is n kontrak waar een party, die versekeraar, onderneem om, in ruil vir betaling in die vorm van n premie, te vergoed vir die verliese wat deur n ander party, die versekerde, gely is weens n spesifieke gebeurtenis. Entrepreneurs, prod ...

Verspreiding van rykdom

Die verspreiding van rykdom is n vergelyking van die rykdom van verskillende lede of groepe in n gemeenskap. Dit verskil van inkomsteverspreiding deurdat dit na die ekonomiese verspreiding van die eienaarskap van bates kyk, eerder as na die huidi ...

Volhoubare ontwikkeling

Volhoubare ontwikkeling is ontwikkeling wat die lewensgehalte van huidige generasies verbeter en verseker dat daar ook in toekomstige generasies se behoeftes voorsien sal kan word. Die oorsprong van die idee van volhoubaarheid lê in die begrip va ...

Vraag en aanbod

In mikro-ekonomie is vraag en aanbod n ekonomiese model van prysbepaling in n mark. Dit verklaar dat in n mededingende mark sal die eenheidprys vir n besonder produk of ander verhandelbare item soos arbeid of vloeibare finansiele bates wissel tot ...

Vrye mark

n Vrye mark is n mark waar die pryse van goedere en dienste geheel en al deur die onderlinge ooreenkoms tussen kopers en verkopers vasgestel word. Volgens die definisie sal kopers en verkopers mekaar nie dwing of mislei of deur dwang van n derde ...

Vryemarkekonomie

Die vryemarkekonomie, ook die markekonomie genoem, is een van die ekonomiese stelsels wat die mens vir die oplossing van sy ekonomiese vraagstukke in gebruik geneem het. Dit is n stelsel waarin die meeste produkte en dienste wat in n gemeenskap i ...

Waarnemingskapitalisme

Waarnemingskapitalisme is n nuwe markvorm en n spesifieke kapitalistiese akkumulasie proses wat vir die eerste keer in n 2014-essay deur saketeoretikus en sosiale wetenskaplike Shoshana Zuboff beskryf is. Sy het dit beskryf as n "radikale ontwrig ...

Welsyn

Welsyn is die gesondheid of gemoedstemming van n persoon se liggaam en gees. Fisiese welsyn en algehele gesondheid maak van jou n gelukkiger mens. Om te oefen is belangrik omdat dit jou help om van onnodige stres ontslae te raak, n gesonde liggaa ...

Werkloosheid

Werkloosheid is die toestand waarin mense verkeer wat nie werk het nie; dit is die teenoorgestelde vorm van indiensneming. n Persoon is werkloos wanneer die persoon geen betaalde werk het nie. Om nie te werk nie, terwyl daar n behoefte aan n werk ...

Wet van die remmende voorsprong

Die wet van die remmende voorsprong is n verskynsel wat deur die Nederlander Jan Romein in 1937 beskryf is in sy opstel "De dialectiek van de vooruitgang", n afdeling in die bundel Het onvoltooid verleden. Hierdie verskynsel kan in talle omgewing ...

Die avonture van Kuifie

Die avonture van Kuifie is een van die gewildste Europese strokiesverhale van die twintigste eeu, met n oplaag van meer as 200 miljoen boeke, wat in sowat sestig tale verskyn het. Die hooffigure van die verhale is die jong verslaggewer Kuifie en ...

Die krap met die goue knypers

Die krap met die goue knypers is een van n reeks van die welbekende strokiesverhale, geskryf en geïllustreer deur die Belgiese skrywer Hergé, oor die jong held Kuifie en sy wedervaringe. Hierdie boek is die eerste een in die reeks wat die leser a ...

Eoliese proses

n Eoliese proses is n gebeurtenis waar wind die oppervlak van die Aarde en ander hemelliggame verander. Dit kom slegs op planete met n atmosfeer voor. Eoliese prosesse kan sedimentêre afsettings vorm en verskuif asook gesteentes verweer, uitkerf ...

Estuarium

n Estuarium is n verbrede, meestal tregtervormige riviermonding, waar soet rivierwater en sout seewater vermeng en brakwater sodoende ontstaan, en waar getyverskille waarneembaar is. Wanneer n rivier as n stelsel van aftakkings uitmond staan dit ...

Geografiese naam

n Geografiese naam is die naam van enige landelike plek – natuurlik, mensgemaak of aangepas deur die mens; bewoon of onbewoon. Die kategorie "geografiese naam" is n betekeniskategorie van die woordsoortkategorie "eienaamwoord", n subkategorie van ...

GLONASS

GLONASS is n Russiese satelliet-navigasiestelsel, vergelykbaar met die Amerikaanse GPS en Europese Galileo. Die stelsel bestaan uit 24 satelliete waarvan 21 altyd operasioneel en 3 in reserwe is. GLONASS in Russies: ГЛОНАСС, is n afkorting vir ГЛ ...

GPS

Die Globale Posisioneringstelsel is n "konstellasie" van 33 satelliete, wat seine uitstuur wat deur n GPS-ontvanger op aarde ontvang kan word. Hierdie inligting word deur die GPS-ontvanger verwerk om die posisie daarvan te bereken. Die GPS-satell ...

Kaart

’n Kaart is ’n gemodelleerde weergawe van die aardoppervlak; meestal ’n geografiese weergawe, maar soms skematies. Dit word gewoonlik volgens ’n skaal geteken, wat op die kaart aangedui word, soos 1:25 000. Die skaal werk egter nie meer as die ka ...

Kartografie

Kartografie Kartografie behels die optrek van kaarte, deur dit te bestudeer en te beoefen. n Persoon wat in kartografie spesialiseer, word n kartograaf genoem. Gewoonlik was kaarte opgetrek met behulp van pen en papier, maar die koms en verspreid ...

Kieswyk

n Kieswyk is n plaaslike, afgebakende gebied, wat gewoonlik gebruik word vir verkiesingsdoeleindes. Kieswyke is gewoonlik vernoem na woonbuurte, strate, gemeenskappe, landmerke, geografiese kenmerke en in sommige gevalle historiese figure, wat to ...

National Geographic Society

Die National Geographic Society is een van die wêreld se grootste nie-winsgewende wetenskaplike en opvoedkundige instellings. Die vereniging, wat oorspronklik ter bevordering van aardrykskunde in die lewe geroep is en sy hoofkwartier in Washingto ...