ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7

Geoktrooieerde rekenmeester (Suid-Afrika)

Geoktrooieerde rekenmeester is die titel van n sekere klas lede van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters. Dit is die hoogste professionele rekeningkundige kwalifikasie wat in Suid-Afrika behaal kan word en geregistreerde ...

Gesinsekonomie

Gesinsekonomie gebruik basiese ekonomiese begrippe soos produksie, verdeling van arbeid, verspreiding en besluitneming om n gesin te bestudeer. Deur ekonomiese ontleding te gebruik, probeer dit uitkomste uniek aan die gesin verduidelik – soos tro ...

Gini-koëffisiënt

Die Gini-koeffisient is n mate van statistiese verspreiding wat deur die Italiaanse statistikus Corrado Gini ontwikkel is en in 1912 in sy werk Varieerbaarheid en Muteerbaarheid gepubliseer is. Dit word gewoonlik aangewend as n mate van ongelykhe ...

Goudstandaard

Die goudstandaard is n geldstelsel ingevolge waarvan n land se geldeenheid aan goud gekoppel word, goudmunt die wettige betaalmiddel is, ander munte as pasmunt gebruik word en banknote nie op sigself geld is nie, maar net verteenwoordigers is van ...

Gratisekonomie

Die term gratisekonomie of geskenkekonomie verwys na n sakemodel wat lank reeds bestaan, maar eers saam met die internet merkbaar verbreed en verfyn is: aangesien verspreidingskoste in die digitale wêreld besig is om vinnig te daal, en die digita ...

Gresham se Wet

Gresham se Wet bepaal dat: "Where legal tender laws exist, bad money drives out good money". Dié wet is vernoem na Sir Thomas Gresham, n Engelse geldman uit die Tudor-tydperk. Dié wet gee uitdrukking aan die verskynsel dat mense goeie geld terugh ...

Groot Depressie

Die Groot Depressie was n wêreldwye ekonomiese ineensinking van 1929 tot 1933. Die tydstip waarop dit die verskillende lande getref het, het verskil, maar in die meeste lande het die Groot Depressie in 1929 begin en tot in die laat 1930s voortgew ...

Handelsmerk

n Handelsmerk is n versameling beelde en idees wat n ekonomiese produsent verteenwoordig; meer spesifiek verwys dit na die tasbare simbole soos die naam, kenteken, leuse en ontwerpskema. Handelsmerkerkenning en ander reaksies word ontlok deur die ...

Heavily Indebted Poor Countries

Die Heavily Indebted Poor Countries is n program wat daarna streef om die skuld van die wêreld se armste ontwikkelende lande na n aanvaarbare vlak terug te bring, op voorwaarde dat die regerings van die lande na behore funksioneer. Die HIPC-inisi ...

Hernubare energie

Die term hernubare energie verwys na natuurlike en onuitputlike energiebronne soos son- en geotermiese krag, getye- en windkrag wat vir tegniese kragopwekking gebruik kan word en fossielbrandstowwe soos steen- en bruinkool, aardgas en ru-olie in ...

Hollandse siekte

In die ekonomiese wetenskappe verwys die vakterm Hollandse siekte na die negatiewe ekonomiese gevolge wat uit n sterk styging in n land se inkomste voortspruit. n Sodanige effek word veral met die ontdekking van natuurlike hulpbronne verbind, maa ...

Huurkoop

Huurkoop of n afbetalingstransaksie is n kredietverkoping van roerende goed ingevolge waarvan die koopprys in paaiemente betaal word en die koper eers die eienaar word wanneer die prys ten volle betaal is. Die Minister van Finansies skryf die bed ...

Inflasie

Inflasie is die styging in die algemene prysvlakke van goedere en dienste in n ekonomie oor n gegewe tydperk. Die teenoorgestelde van inflasie is deflasie, waar die algemene vlak van pryse daal. Die oorspronklike berekening van inflasie was die a ...

Inkomste

Inkomste is die vergoeding of verdienste verkry deur n entiteit vir sy arbeid, ondernemingsgees of -vermoe, binne n bepaalde tydperk, wat gewoonlik in geldwaarde uitgedruk word. Dit stel vervolgens die entiteit in staat tot besteding, verbruik- e ...

Invloed van vigs op die ekonomie

Verworwe immuniteitsgebreksindroom is n toestand waarin verskeie simptome en infeksies, as gevolg van skade aan die immuniteitstelsel, na vore kom. Hierdie simptome en infeksies word veroorsaak deur die menslike immuniteitsgebrekvirus. Daar besta ...

Kapitalisme

Kapitalisme is n ekonomiese stelsel waar mense vry is om hul arbeid en ware teen die hoogste prys wat hulle daarvoor kan kry, te verkoop. Die regering meng so min moontlik met die stelsel in. Kapitalisme gee mag aan diegene wat rykdom het en dieg ...

Kartel

n Kartel is n formele ooreenkoms tussen oligopoliste waarvolgens saamgespan word oor pryse, markaandeel, advertensiekoste, produkontwikkeling, ensovoorts. Ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing is samespanning onwettig en ondersoeke na die praktyke ...

Kennisbestuur

Kennisbestuur is n ondernemingsproses wat strategiese kennis identifiseer, organiseer, benut en behou ten einde die doelwitte van die onderneming te bereik.

Kenniswerker

Kenniswerkers is werkers wie se hoofkapitaal kennis is. Voorbeelde hiervan is rekenaarprogrammeerders, dokters, aptekers, argitekte, ingenieurs, wetenskaplikes, ontwerpdenkers, openbare rekenmeesters, prokureurs en akademici, en enige ander witbo ...

Klein onderneming

n Klein onderneming is n onderneming wat onafhanklik besit en beheer word deur die eienaar wat die onderneming bestuur en wat net n paar mense in diens het. Sterk entrepreneursinvloed is teenwoordig weens die tekort aan andere moontlike invloede ...

Kokonvorming (sosiale verskynsel)

Kokonvorming is om in n mens se huis te bly, geïsoleer van waargenome gevaar, in plaas daarvan om uit te gaan. Die term is in 1981 geskep deur Faith Popcorn, n futuris, tendensvoorspeller en bemarkingskonsultant. Dit word gebruik in sosiale weten ...

Kollusie

Kollusie is ’n ooreenkoms tussen twee of meer partye, soms onwettig, maar altyd in die geheim, om openlike mededinging te beperk deur ander te bedrieg, te kort te doen of te mislei oor hul wetlike regte, of om ’n doel te bereik wat deur die wet v ...

Konjunktuur

Konjunktuur is die term wat dui op die sogenaamde golfbewegings van n land se ekonomie. n Land se ekonomie is baie selde stabiel en word gekenmerk deur periodes van relatiewe voorspoed en teenspoed. In die ekonomie verwys konjunktuur na die versk ...

Konsessiesaak

n Konsessiesaak of franchise-onderneming is n soort onderneming waar n konsessie-eienaar n lisensie om n handelsmerk en beproefde besigheidsmetodes te gebruik aan n konsessiehouer toestaan in ruil vir herhaalde betalings en gewoonlik n persentasi ...

Kontanthandel

Kontanthandel, in teenstelling met krediethandel, vind plaas wanneer goedere of dienste gekoop en onmiddellik daarvoor betaal word. Sommige ondernemings beskou betaling tot ses maande ná die transaksie as kontanthandel.

Kontrak

n Kontrak is n regsgeldige ooreenkoms tussen twee of meer mense binne die perke van hul kontraktuele bevoegdheid. Mense wat n kontrak met mekaar aangaan, moet die ernstige voorname hê om n wetlike verpligting te skep. Hulle moet sodanige voorneme ...

Koopkragpariteit

Koopkragpariteit is n ekonomiese teorie wat op die beginsel berus dat die ware wisselkoers tussen twee geldeenhede bepaal kan word deur wat met n eenheid van elk van die geldeenhede gekoop kan word. Pariteit bestaan wanneer dieselfde met elke een ...

Krediethandel

Krediethandel, in teenstelling met kontanthandel, vind plaas wanneer goedere of dienste gekoop word, maar eers later daarvoor betaal word, byvoorbeeld aan die einde van die maand waarin die gekope gedoen is. Krediethandel beteken ook dat n sekere ...

Kredietkrisis

n Kredietkrisis is wanneer banke drasties minder lenings toestaan as gewoonlik. Dit geld vir alle soorte lenings, insluitende: Lenings aan individue, byvoorbeeld huis- en motorlenings. Lenings aan maatskappye: Hierdie lenings is nodig om dit vir ...

Laerbestuur

Laerbestuur, ook bekend as eerstelynbestuur of toesighoudende bestuur, is die laagste vlak van bestuur in n onderneming, en doen verantwoording aan die middelbestuur. Laerbestuur bestaan hoofsaaklik uit die voormanne en werkspanleiers van n onder ...

Latente veranderlike

Latente veranderlikes, in teenstelling met waarneembare veranderlikes, is daardie veranderlikes wat nie direk waargeneem kan word nie, maar wat eerder afgelei word van ander veranderlikes wat waargeneem en direk gemeet kan word. Voorbeelde van la ...

Leidende aanwyser

n Leidende aanwyser is n ekonomiese veranderlike waarvan die draaipunte die ekonomie se draaipunte voorafgaan. Indien die aandelebeurs as n leidende aanwyser van ekonomiese aktiwiteit gesien word, sal die aandelebeurs gewoonlik n boonste draaipun ...

Likwidasie

Die likwidasie van n onderneming gebeur wanneer hy aan die einde van sy lewe kom. In prinsiep is al die onderneming se bates verkoop en die opbrengs versprei in die volgorde volgens die wet totdat al die bate of geld versprei is. Die gewone volgo ...

Loon

n Loon is n tipe weeklikse vergoeding aan n werker. Die berekening, uitbetaling en boekstawing van lone is een van die roetinetake in alle sakeondernemings. Lone is baie belangrike koste-items van alle sakeondernemings en moet dus met sorg bestuu ...

Loonjoernaal

n Loonjoernaal is n rekeningkundige hulpboek wat weekliks deur ondernemings opgestel word indien hulle loonwerkers het. Dit moet nie met die salarisjoernaal verward word nie. Die joernaal maak voorsiening vir basiese lone, oortyd, aftrekkings en ...

Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita

Hierdie artikel verskaf drie lyste van lande van die wêreld gerangskik volgens hulle nominale per capita Bruto Binnelandse Produk, die waarde van alle finale goedere en dienste wat in n land in n gegewe jaar geproduseer word gedeel deur die gemid ...

Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks

Die onderstaande lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks is afkomstig uit die Verenigde Nasiesontwikkelingsprogram se Menslike-ontwikkelingsverslag 2007/2008, saamgestel op grond van 2005 data en gepubliseer op 27 November 2007. Dit de ...

Mag (sosiale wetenskappe)

Volgens sosioloog Max Weber is mag die vermoe van individue of groepe om hul wil op ander persone, groepe of sake op te lê, moontlik teen die wense of belange van die ander. Dit onderskei ditself van gesag omdat gesag wettig is. Daarbenewens is d ...

Makro-ekonomie

Makro-ekonomie is gemoeid met die studie van ekonomiese verwantskappe op die makro-, en gewoonlik die nasionale vlak. Die vakgebied word tradisioneel verdeel in twee studierigtings: sakesiklusteorie en groeiteorie. Waar die vak vroeer in verskeie ...

Thomas Malthus

Thomas Robert Malthus was n Britse demograaf, ekonoom en pastoor. Hy is bekend vir sy pessimistiese maar baie invloedryke opinies. In 1805 word Malthus aangestel as professor in ekonomie aan Cambridge-universiteit. Malthus het beroemdheid verwerf ...

Mark (ekonomie)

Die mark of markomgewing is die omgewing wat onmiddellik buite die ondernemingsvlak gelee is en wat die onderneming op verskeie maniere beïnvloed. Alhoewel die meeste van hierdie faktore nie deur die besigheid beheer kan word nie, is daar tog n m ...

Mededinger (ekonomie)

Mededingers is sakeondernemings wat dieselfde of n soortgelyke produk of diens as ander ondernemings verksaf. Elke onderneming wat met n ander meeding, probeer om soveel moontlik van dieselfde klante of kliente te kry om sy produkte te koop of om ...

Menslike hulpbronne as sakefunksie in ondernemings

Die menslike hulpbronnefunksie of personeelfunksie is die afdeling van n onderneming wat verantwoordelik is vir die aanstelling, ontwikkeling en instandhouding van menslike hulpbronne in die spesifieke onderneming. Die aktiwiteite en besluite wat ...

Middelbestuur

Middelbestuur is die gedeelte van ondernemings wat die hoofde van die verskillende afdelings uitmaak. Middelbestuur doen verantwoording aan die topbestuur, en bestaan gewoonlik uit, onder meer, menslike hulpronne-, verkoops-, aankoop-, en bemarki ...

Monopolie

n Monopolie + polein / πωλειν) is n situasie waar n produk of diens slegs seur n enkele party aangebied word. Die prys daarvan word dan deur die aanbieder vasgestel, en nie deur markkragte bepaal nie. Dit skep n ongesonde situasie waar die aanbie ...

Negatiewe inkomstebelasting

n Negatiewe inkomstebelasting is in ekonomie n stelsel waar mense met n inkomste bo n sekere vlak geld aan die staat betaal terwyl mense met n inkomste onder daardie vlak geld van die staat ontvang. Die term is in die 1960s deur Milton Friedman v ...

Nobelprys vir Ekonomiese Wetenskappe

Die Sweedse Ryksbankprys in Ekonomiese Wetenskappe ter nagedagtenis aan Alfred Nobel, oftewel Nobelprys vir Ekonomiese Wetenskappe of Nobelprys vir Ekonomie, word sedert 1969 elke jaar deur die Koninklike Sweedse Akademie vir Wetenskappe aan mens ...

Nywerheid

Nywerheid of industrie verwys na die produksie van goedere in n ekonomie. Dit word gekenmerk deur die vervaardiging en verwerking van materiele goedere of artikels in fabrieke en ondernemings. Dit word verder gekenmerk deur n hoe graad van megani ...

Nywerheidsontwerp

Nywerheidsontwerp is n toegepaste kunsvorm waar estetika, ergonomie en bruikbaarheid van produkte verbeter word vir bemarkings- en vervaardigingsdoeleindes. Hierdie besondere ontwerpproses word toegepas op produkte wat vir industriele massavervaa ...

Oligopolie

Die woord oligopolie kom van die Griekse woord oligoi, wat "min" beteken, en polein, wat "verkoop" beteken. Onder oligopolie word die mark deur n paar groot firmas oorheers. Wanneer daar slegs twee firmas in die bedryf is, word dit n duopolie gen ...